در صورتي‌ كه قبل از شروع محوطة كاري از علايم پيش‌آگاهي به ‌شرحي كه در فصول قبل اشاره گرديد استفاده نشده باشد، ايستگاه‌هاي پرچمداري و علايم ”ايست / آهسته“ بايد در فاصله 60 تا90 متري قبل از شروع محوطة كاري استقرار يابند تا رانندگان قبل از رسيدن به محوطة كاري زمان كافي براي كاهش سرعت و تطبيق با شرايط محيطي را داشته باشند. اين فاصله به سرعت وسايل نقليه در نزديك شدن به محل و شرايط ‌فيزيكي موجود بستگي دارد. در هر صورت ايستگاه بايد حداقل از فاصله 100 متري براي ترافيك عبوري تحت كنترل قابل رؤيت باشد. چنان‌چه در منطقة كاري و به ‌دليل وجود موانع طبيعي و يا قوسها و يا شيبهاي تند، فاصلة ديد كمتر از 100 متر باشد، مي‌بايد با افزايش فاصله ايستگاه از محوطه كاري، حداقل فاصله ديد 100 متر را براي ترافيك عبوري كه به محوطه‌كاري نزديك مي‌شود، تأمين نمود.
پرچمدار (متصدي علامت ايست / آهسته) بايد در شانة مجاور به ترافيك تحت كنترل و يا در خطي كه راهبند قرار داده شده بايستد، در موانع ”نقطه‌اي“ ممكن است لازم باشد در شانة‌ مخالف خط راهبند مستقر شود. همچنين نبايد تحت هيچ شرايطي در خطي بايستد كه ترافيك از آن عبور مي‌كند. پرچمدار ”متصدي علامت“ ”ايست / آهسته“ مي‌بايست به صورت واضح توسط رانندگان تمامي جهت مجاز حركت، قابل رؤيت باشد، به ‌همين جهت متصدي مربوط بايد به تنهايي بايستد و از تجمع كارگران در اطراف ايستگاه جلوگيري شود.
ايستگاه پرچمداري و علامت ”ايست / آهسته“ در ساعات شب، بايد از نور و ديد كافي برخوردار باشد.
همچنين علايم و پرچمهاي مورد استفاده در شب و مواقعي ‌كه محدوديت ديد وجود دارد، مي‌بايد منعكس كننده نور باشند.>> نحوه علامت دادن با پرچم


1- براي توقف ترافيك، پرچمدار بايد در حالتي كه رو به ترافيك ايستاده است، ميلة پرچم را در امتداد شانة خود به ‌صورت افقي نگه دارد به نحوي كه تمام سطح پرچم از زير ميله آويزان و قابل رؤيت باشد و نيز براي تأكيد بيشتر دست آزاد خود را بلند نموده و كف دست را به ‌طرف وسايل ‌نقليه مقابل كه قصد توقف آنها را دارد، نگهدارد (شكل صفحه 87).
2- براي كاهش سرعت يا اعلام ‌هشدار به وسايل ‌نقليه، پرچمدار بايد در حالتي كه رو به ترافيك ايستاده است، پرچم را به آرامي حركت دهد.
در اين حالت، پرچمدار (بدون اينكه دست و بازوي خود را از حالت افقي بالاتر ببرد) پرچم را از سطح شانه مستقيم رو به پايين حركت دهد.
3- براي شروع به ‌حركت ‌و عبور وسايل‌ نقليه، پرچمدار بايد در حالتي كه روبه‌روي ترافيك ايستاده است و پرچم را پايين گرفته، با دست ديگر به ترافيك دستور حركت بدهد. همان‌گونه كه در شكل مربوط مراحل مختلف پرچمداري نشان داده شده است.
چنانچه عمليات اجرايي در هنگام شب صورت گيرد، بايد به منظور تأمين ايمني لازم، ضمن هماهنگي با ناظر مربوط محوطة كاري را به سيستم روشنايي مناسب براي تأمين ديد مجهز نمود.
- پرچم مورد استفاده بايد به رنگ قرمز و ابعاد حداقل (70×70 سانتيمتر) تهيه شده و به ميله‌اي به ‌طول 90 سانتيمتر متصل شود. لبه آزاد پرچم مي‌بايست به‌صورتي باشد كه در صورت وزش باد، پرچم به‌حالت عمودي قرار گيرد.


>>
 نحوه استفاده از تابلوي ”ايست / آهسته“

همان‌گونه كه قبلاً نيز اشاره شد، علايم ”ايست / آهسته“ براي كنترل موقت ترافيك حين عبور از محل عمليات اجرايي (راهداري - راهسازي و ...) مورد استفاده قرار مي‌گيرند، به استناد مفاد آيين‌نامه ايمني راه‌ها، تنها يك اندازه 900 ميليمتر براي قطر اين دو علامت لازم است. علايم مذكور ممكن است هر دو بر روي يك پايه سوار شوند كه بتوان به راحتي آن را چرخاند و يا ممكن است از يك نوع مصالح سبك ساخته شده و روي پايه‌اي نصب شود كه به وسيله دست نگهداري شده و بچرخد.
تمام مشخصاتي كه براي پرچمدار ذكر گرديده (در خصوص توانايي‌هاي جسمي و آموزش لازم و لباس كار مناسب كه از قابليت ديد بالايي برخوردار باشد) در مورد متصدي تابلوي دستي ”‌ايست / آهسته“ گردان صدق مي‌كند و بايد رعايت گردد.
نحوه علامت دادن با تابلوي ”ايست / آهسته“ گردان شبيه علامت دادن با پرچم مي‌باشد (همان‌گونه كه در شكل (4-1) نشان داده شده است)، با اين تفاوت كه براي متوقف كردن وسايل‌نقليه بايد تابلوي ”ايست“ را مقابل ترافيك گرفته و دست ديگر خود را همان‌گونه كه در روش پرچمداري اشاره شد براي تأكيد بيشتر بالا آورده، كف دست را به ‌سمت ترافيك بگيرد.
براي حالت حركت بايد تابلوي”آهسته“ را مقابل ترافيك گرفته و با دست ديگر دستور حركت بدهد.
براي حالت هشدار نيز تابلوي ”آهسته“ را مقابل ترافيك گرفته و دست ديگر را (كه به ‌حالت افتاده است) حركت نمي‌دهد.


 

 منبع : نشریه 267 - جلد سوم